Υλοποίηση αλγορίθμων DSP (Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος) σε Αριθμητικό Σύστημα Υπολοίπων (Residue Number System - RNS)
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή θα προηγηθεί η βιβλιογραφική έρευνα του επιστημονικού πεδίου και ο εντοπισμός των προβλημάτων και των μέχρι τώρα λύσεων. Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί (σε ASIC ή FPGAs) ένας αλγόριθμος DSP ένα FIR φίλτρο) τόσο χρησιμοποιώντας το Αριθμητικό Σύστημα Υπολοίπων (RNS) όσο και με βάση το κοινό δυαδικό αριθμητικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η σύγκριση των δύο υλοποιήσεων και η διερεύνηση για την πιθανότητα βελτίωσης ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του αλγορίθμου στο RNS.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ