Αποδοτική υλοποίηση FFT (Butterfly Computation) Radix-16 με χρήση Μιγαδικών Πολλαπλασιαστών για σταθερούς συντελεστές (Hardwired Complex number Multipliers)
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Αρχικά θα σχεδιαστούν σε μορφή VLSI μιγαδικοί πολλαπλασιαστές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο και γνωστό εκ των προτέρων σύνολο συντελεστών. Οι συντελεστές αυτοί είναι απαραίτητοι στους αριθμητικούς υπολογισμούς του Αλγορίθμου FFT Radix-16 και βρίσκονται αποθηκευμένοι στην μνήμη του συστήματος. Στη συνέχεια, με έμφαση στην αρχιτεκτονική (αριθμητικές μονάδες, μνήμη και μηχανή καταστάσεων) και στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του αλγορίθμου, θα γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδιάσεων.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ