Αποδοτική σχεδίαση ενός διπλού MAC (υλοποίηση της πράξης AX + BY + Z + W) με δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης (Reconfigurable). Αξιοποίηση της μονάδας σε εφαρμογές (π.χ. Graphics Processor)
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Θα σχεδιαστεί μία αποδοτική μονάδα υλοποίησης σε μορφή VLSI της πράξης AX + BY + Z + W με δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης (reconfigurability). Θα γίνει μελέτη αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις σε αριθμό επαναλαμβανόμενων πολλαπλασιασμών όπως π.χ. οι GPUs (Graphics Processing Units) και θα διερευνηθεί η χρήση της μονάδας που θα υλοποιηθεί για αύξηση της απόδοσης στις αρχιτεκτονικές αυτές.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ