Ευφυές σύστημα αυτόματης εξαγωγής περιλήψεων κειμένων.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Η ανεξέλεγκτη αύξηση της πληροφορίας σε μορφή κειμένου που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο εμποδίζει την αποδοτική μελέτη ενός πεδίου ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών αυτόματης εξαγωγής περιλήψεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα αναπτυχθεί σύστημα βασισμένο στη μηχανική μάθηση, το οποίο θα παράγει περιλήψεις ελληνικών ή αγγλικών κειμένων σε φυσική γλώσσα. Θα προηγηθεί εκτενής μελέτη των υπαρχόντων σχετικών αλγορίθμων και μεθοδολογιών και η επιλογή αντιπροσωπευτικών συλλογών κειμένων για την εκπαίδευση του συστήματος. Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας θα παρουσιασθούν μέσω μίας ιστοσελίδας ανεπτυγμένης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Google AngularJS και Firebase.

Απαραίτητη η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python και της Γλώσσας Σήμανσης Υπερκειμένου (HTML).

(1 - 2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Ε. Καραμανής, Υ. Δ/ρας, Δρ. Δ. Μερίδου)