Διπλωματικές Εργασίες στα Γνωστικά Αντικέμενα των Ασυρμάτων και των Δορυφορικών Επικοινωνιών
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

1. Οπτικά Δορυφορικά Δίκτυα (FSO), τεχνικές φυσικού στρώματος και μοντελοποίηση καναλιού.

2. Γνωστικά Ραδιοδίκτυα: Βέλτιστη Ανάθεσης Πόρων.

3. Μοντελοποίηση Καναλιού ΜΙΜΟ LMS SATCOM – Στατιστική ανάλυση μετρήσεων

4. Βελτιστοποίηση σχεδίασης δορυφορικών και επιγείων ζεύξεων υψηλών συχνοτήτων – Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων.

5. Χιλιοστομετρικές Μετρήσεις Καναλιού Δορυφορικών Επικοινωνιών (ALPHASAT Propagation Experiment) με χρήση τεχνολογία SDR.

6. Σχεδίαση Δικτύων Μηχανών (Μ2Μ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ΕTSI).

7. Bέλτιστες πολιτικές επιλογής αρχείων σε κρυφή μνήμη (caching) για πολυμεσικές υπηρεσίες σε Δίκτυα Συσκευών (D2D)

8. Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εσωτερικών Χώρων- Προσομοίωση σε δύσκολα περιβάλλοντα διάδοσης- Μετρήσεις με Wi-Fi Scanners και Χαρακτηρισμός αυτών.

9. Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Κινητό για συλλογή δεδομένων αισθητήρων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

10. Τεχνικές άμβλυνσης των παρεμβολών σε χιλιοστομετρικά δίκτυα μικρών κελιών (small cells interference mitigation techniques)

11. Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη απωλειών λόγω διάδοσης

12. Ανάλυση της τεχνικής άμβλυνσης παρεμβολών progressive pitch και υπολογισμός κέρδους παρεμβολών

13.Τεχνικές πολλαπλής πρόσβαση για επικοινωνία μηχανής προς μηχανή (Internet of Things - IoT) μέσω δορυφόρου και υπολογισμός της
ρυθμοαπόδοσης

14. Συνύπαρξη και συνεργασία επίγειων κινητών συστημάτων επικοινωνιών 5ης γενιάς και δορυφορικών επικοινωνιών νέας γενιάς: Σενάρια και υπολογισμός κέρδους συνεργασίας