Μάριος Κόνιαρης

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Μάριος Κόνιαρης είναι μέλος ΕΔΙΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (Ε.Μ.Π.), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Ο.Π.Α. -Ε.Μ.Π.), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Ε.Α.Π.) και Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Έχει διατελέσει στέλεχος της ΓΓΕΚ με αρμοδιότητες την παρακολούθηση δραστηριοτήτων και την συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της Ε.Ε. στον τομέα της Έρευνας & Καινοτομίας καθώς και την παρακολούθηση και συντονισμό Κοινών Προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του προγράμματος Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της πλατφόρμας «Αγροδιατροφική Αλυσίδα» για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021-2027.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στον χώρο της νομικής πληροφορικής, των γράφων γνώσης, της αναπαράσταση γνώσης, των τεχνικών ανάκτησης πληροφορίας και της μοντελοποίησης σύνθετων δικτύων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Νομική Πληροφορική, Γράφοι Γνώσης, Αναπαράσταση Γνώσης, Ανάκτηση Πληροφορίας, Μοντελοποίηση Σύνθετων Δικτύων

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα