Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης


Κωδικός 3.4.3183.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Γιώργος Στάμου

Περιγραφή

Συμβολική επίλυση προβλημάτων με αναπαράσταση γνώσης και αυτόματη
συλλογιστική. Αναπαράσταση και διαχείριση δεδομένων στον Παγκόσμιο
Ιστό. Αναπαράσταση ορολογιών, λεξικών, θησαυρών όρων, οντολογιών. Γράφοι
γνώσης. Περιγραφικές Λογικές (σύνταξη, σημασιολογία, ερμηνεία,
ικανοποιησιμότητα, μοντέλα γνώσης). Αλγόριθμοι αυτόματης συλλογιστικής για
Περιγραφικές Λογικές (δομικής υπαγωγής, tableaux). Σύγχρονα προβλήματα
συλλογιστικής σε δεδομένα. Ολοκλήρωση δεδομένων (αντιστοίχιση, ενοποίηση,
καθαρισμός, έλεγχος ακεραιότητας, εμπλουτισμός). Σημασιολογική πρόσβαση σε
δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού. Ανάλυση δεδομένων με χρήση γνώσης. Τεχνολογίες
και πρότυπα αναπαράστασης, δομικής περιγραφής και ανάλυσης δεδομένων και
γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό (XML, XSLT, RDF(S), OWL, SPARQL κλπ). Μηχανική
Γνώσης. Προσαρμογή Συστημάτων Γνώσης και Μηχανική Μάθηση. Εφαρμογές
συστημάτων γνώσης.