Τεχνητή Νοημοσύνη


Κωδικός 3.4.3287.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Γιώργος Στάμου, ΠΔ 407/80 ή ΑΥ

Περιγραφή

Επίλυση Προβλημάτων με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης. Περιγραφή προβλημάτων
σε χώρο καταστάσεων. Μέθοδοι και αλγόριθμοι τυφλής και ευριστικής αναζήτησης
λύσης (επαναληπτικής εκβάθυνσης, διπλής κατεύθυνσης, αναρρίχησης λόφων,
προσομοιούμενης ανόπτησης, Α*). Αλγόριθμοι για παίγνια (minimax,
AlphaBeta). Συμβολικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων. Αναπαράσταση γνώσης και
αυτόματη συλλογιστική. Λογική Πρώτης Τάξης και Προτασιακή Λογική (σύνταξη,
σημασιολογία, ερμηνεία, ικανοποιησιμότητα, μοντέλα γνώσης). Κανόνες και
διαδικασία συλλογιστικής στην Προτασιακή Λογική και τη Λογική Πρώτης
Τάξης. Αλγόριθμοι αυτόματης συλλογιστικής (SAT solvers, resolution). Λογική
Horn, SLD resolution, συστήματα παραγωγής. Αντικειμενοστρεφείς
αναπαραστάσεις γνώσης (εννοιολογικά δίκτυα, πλαίσια, σενάρια, περιγραφικές
λογικές), Αβεβαιότητα στην αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική (νόμος του
Bayes, συντελεστές βεβαιότητας, θεωρία Depster-Shafer, ασαφής λογική και
θεωρία ασαφών συνόλων). Προσαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και
Μηχανική Μάθηση. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.\\
Εργαστήριο: Υλοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.