Εξάμηνο 4


Υποχρεωτικά

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ξένη γλώσσα)

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
0.3040.4 Αγγλική Γλώσσα 2 0
0.3041.4 Γαλλική Γλώσσα 2 0