Ανάπτυξη πλατφόρμας πληθοπορισμού για τον εμπλουτισμό ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή

Περιγραφή

Ο πληθοπορισμός είναι μια διαδικασία αξιοποίησης του πλήθους ή των δυνατοτήτων του πλήθους για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε κλίμακες που κανένα μεμονωμένο άτομο δεν μπορεί να κάνει. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα ιστού που θα προσφέρει υπηρεσίες πληθοπορισμού με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και μεταδεδομένων μέσω εξωτερικής ανάθεσης εργασιών στο ευρύ κοινό για τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου διαφόρων φορέων. Η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να ξεκινήσει μια πληθοποριστική εκστρατεία ως μια δράση δημιουργίας υποσημειώσεων (με λέξεις-κλειδιά, χρωματικές ετικέτες ή γεωχωρική πληροφορία) για μια συγκεκριμένη συλλογή από το κοινό. Απαιτούμενες/επιθυμητές γνώσεις: Java, εμπειρία με RESTful APIs, εξοικείωση με JavaScript και Web application frameworks.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και τη Μαρία Ράλλη (τηλ. 7722491, e-mail: mariaral at image.ece.ntua.gr).