Μοντελοποίηση και Διαχείριση της Ελληνικής Νομολογίας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών αυτόματης εξαγωγής, κατηγοριοποίησης και ανάκτησης συσχετίσεων με βάση αναφορές σε κείμενα νομικής φύσης

Πλατφόρμα Εργασίας: Java/ Python, συντακτική ανάλυση, Γεννήτριες κατασκευής συντακτικών αναλυτών, web application framework

Σύντομη Περιγραφή: Οι δικαστικές αποφάσεις προσφέρονται από κατά βάση σε μη δομημένη μορφή (ανθρώπινα αναγνώσιμη μορφή). Ως αποτέλεσμα είναι αδύνατη η καθιέρωση διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων παρόχων νομικής πληροφορίας, η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου και η διασύνδεση με αποθετήρια στον σημασιολογικό ιστό.

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η συλλογή, διαχείριση και ανάκτηση της Ελληνικής Νομολογίας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. Αποσκοπεί στο να επεκτείνει υφιστάμενη εργασία και μελέτη για την διαχείριση της ελληνικής νομοθεσίας [1].

Για την μοντελοποίηση των δικαστικών αποφάσεων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το legaldocml. Το legaldocml (πρότυπο OASIS) είναι σχήμα XML για τη μοντελοποίηση κοινοβουλευτικών, νομοθετικών και δικαστικών εγγράφων. Το σχήμα, που έχει υιοθετηθεί και από την ΕΕ, καθιστά τις δομικές και σημασιολογικές συνιστώσες των νόμιμων εγγράφων πλήρως προσβάσιμες σε μηχαναγνώσιμες διαδικασίες,

Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που θα επιτρέπει:

  • Την αυτόματη μοντελοποίηση και σημασιολογική αναπαράσταση δικαστικών αποφάσεων, από αδόμητες μορφές
  • Την διαχείριση των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα
  • Την παροχή πλοήγησης/αναζήτησης στα δεδομένα του συστήματος

Σχετικό Υλικό:

  1. Οργάνωση, Διαχείριση και Ανάκτηση ΦΕΚ χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18106
  2. Akoma Ntoso – LegalDocml σχήμα XML για τη μοντελοποίηση κοινοβουλευτικών, νομοθετικών και δικαστικών εγγράφων https://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=legaldocml
  3. LegalDocml Pocket Guide https://www.oasisopen.org/committees/download.php/62993/The%20Pocket%20Guide%20to%20

Επικοινωνία: Μάριος Κόνιαρης (mkoniari@central.ntua.gr), Μέλος Ε.ΔΙ.Π

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)