Εντοπισμός εμποδίων με αξιοποίηση δυνατοτήτων υπολογισμού βάθους επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Η υπολογιστική όραση θεωρείται μια διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη τεχνολογία αιχμής, η οποία διεισδύει περισσότερο στην καθημερινότητά μας με σκοπό την παροχή έξυπνων λύσεων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι ταχύτατες αναπτυξιακές τάσεις της υπολογιστικής έχουν οδηγήσει την υλοποίηση λύσεων που μπορούν να εγκατασταθούν και να εκτελεστούν από συσκευές περιορισμένης επεξεργαστικής ισχύος, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.

Μια από τις πιο χρήσιμες και πλέον εδραιωμένες εφαρμογές της υπολογιστικής όρασης είναι η επαυξημένη πραγματικότητα (AR). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στη συσκευή, κάνοντας χρήση της κάμερας και των αισθητήρων IMU, την πλήρη κατανόηση του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση με αυτό. Με τον όρο αλληλεπίδραση εννοούμε την τοποθέτηση ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με τον πραγματικό κόσμο, με σκοπό την πληροφόρηση ή την ψυχαγωγία του χρήστη.
Μια από τις τελευταίες καινοτομίες της επαυξημένης πραγματικότητας είναι η δυνατότητα αναγνώρισης του βάθους σε μια περιοχή, με σκοπό την τοποθέτηση ψηφιακού περιεχομένου το οποίο θα επικαλύπτεται, για μια καλύτερη εμπειρία χρήστη.
Στόχος της εργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας αναγνώρισης βάθους της επαυξημένης
πραγματικότητας
με σκοπό την αναγνώριση πιθανών εμποδίων τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν κατα τον βηματισμό του χρήστη. Για την υλοποίηση ενδείκνυται η χρήση της βιβλιοθήκης ARCore της Google, και συγκεκριμένα του ARCore Depth Api.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Δημιουργία εφαρμογής με χρήση βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα, η οποία κάνοντας χρήση της τεχνολογίας υπολογισμού βάθους, θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα ειδοποίησης του χρήστη για την ύπαρξη εμποδίων κατα το βηματισμό του. Η υλοποίηση θα ακολουθεί τα πρότυπα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και θα εκτελείται σε συσκευές Android.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Τεχνολογία λογισμικού, γνώσεις προγραμματισμού, εξοικείωση με περιβάλλον Android Studio, εξοικείωση με περιβάλλον προγραμματισμού και διαχείρισης βιβλιοθηκών Android
Βιβλιογραφία:
- https://developers.google.com/ar/develop/depth

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Παναγιώτης Τσανάκας (panag@cs.ntua.gr)

Ανδρέας Μενύχτας (amenychtas@gmail.com)

Διονύσης Κουλούρης (dennis.koulouris@outlook.com)