Χρήση AR για τον εντοπισμό τού χρήστη σε κάτοψη εσωτερικού χώρου
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Η τεχνολογία της υπολογιστικής όρασης και ο κλάδος αυτής, που ακούει στο όνομα Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) προσφέρει πολλές ευκαιρίες έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα της απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας AR για τον εντοπισμό ενός της θέσης ενός χρήστη σε εσωτερικό χώρο και την προβολή της σε χάρτη κάτοψης. Οι βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιηθούν είναι το οικοσύστημα ARCore της Google και η υπηρεσία Google Cloud Anchors. Το υλοποιημένο σύστημα θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το υποσύστημα καταγραφής και το υποσύστημα εξερεύνησης. Το πρώτο, η εφαρμογή διαχειριστή, θα αναλαμβάνει να καταγράψει τον χώρο και να αποθηκεύσει την απαραίτητη πληροφορία στο cloud ενώ το δεύτερο, η εφαρμογή χρήστη, θα αξιοποιεί αυτή την πληροφορία για τον εντοπισμό του χρήστη και την τοποθέτησή του σε χάρτη κάτοψης του κτιρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Παναγιώτης Τσανάκας (panag@cs.ntua.gr)

Ανδρέας Μενύχτας (amenychtas@gmail.com)

Διονύσης Κουλούρης (dennis.koulouris@outlook.com)