Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων και Πολλαπλών Πρακτόρων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Τον τελευταίο χρόνο με τις καθοριστικές εξελίξεις σχετικά με τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) έχει χαραχθεί ένας νέος δρόμος προς την επίτευξη Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence). Εκτός από την χρήση εξωτερικών εφαρμογών, σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση αυτών των μοντέλων είχαν και μεθοδολογίες όπως prompt engineering και role playing όπου το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση διαφόρων πρακτόρων με διαφορετικά χαρακτηριστικά οι οποίοι συνομιλούν για την επίλυση ενός προβλήματος

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η έρευνα στην επικοινωνία και συναναστροφή πρακτόρων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η καθοδήγηση αυτών στο να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία ή να δρουν εντός κάποιων περιορισμών επιλύοντας κάποιο πρόβλημα.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα εξερευνηθεί και θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή με την οποία ένα μοντέλο LLM θα χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας περισσότερους από έναν πράκτορες και θα καθοδηγείται με μια δομημένη μεθοδολογία.

- Προαπαιτούμενα

  • Καλή γνώση Python

- Προαιρετικά

- Ροή Λ

o Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

o Τεχνητή Νοημοσύνη

- Ροή Υ

o Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηση

- Κοινού κορμού

o Μηχανική Μάθηση

- Ροή Σ

o Αναγνώριση Προτύπων

Πληροφορίες : ΥΔ. Ματθαίος Φικάρδος, mfikardos@mail.ntua.gr

Δρ. Κατερίνα Λεπενιώτη, klepenioti@mail.ntua.gr

τηλ. 210-7721848