Δημιουργία εφαρμογής για τη προτυποποίηση ΑΙ εφαρμογών
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Αριθμός Φοιτητών Ένας είτε δύο

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι οι νέες και υπάρχουσες εφαρμογές TN να ακολουθούν το κανονιστικό πλαίσιο που απαιτεί η EU αλλά και ο Ν. 4961/2022 . Συγκεκριμένα η Αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου (άρθρο 5 του Ν.4961/2022) είναι μια νέα κανονιστική διάταξη που υποχρεώνει κάθε οργανισμό είτε εταιρεία που παράγει λογισμικό που κάνει χρήση ΤΝ να παρέχει πιστοποίηση για τη χρήση του αλλά και το τρόπο λειτουργίας και παρέμβασης που έχει στις αποφάσεις των ανθρώπων και των πολιτών.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Η ανάγκη ρύθμισης των εφαρμογών ΤΝ έχει γίνει επιβεβλημένη. Κράτη όπως ο Καναδάς έχει προχωρήσει στη δημιουργία ανοιχτής πλατφόρμας όπου καθοδηγεί το λογισμικό (μέσα από ένα διαδραστικό περιβάλλον) στη δημιουργία των απαραίτητων προδιαγραφών για το εάν το λογισμικό είναι παρεμβατικό και εάν υπάρχει η ανάγκη να οριστούν με λεπτομέρεια οι προδιαγραφές που περιγράφουν το τρόπο εκπαίδευσης είτε χρήσης του αλγορίθμου ΤΝ. https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html

Πρόσφατες μελέτες https://artificialintelligenceact.eu/assessment/ που έχουν βασιστεί τόσο στο υπό περάτωση ΑΙ Act όσο και στο Data Act αλλά και Governance Act ορίζουν τις διαβαθμίσεις που πρέπει να υπάρχουν σχετικά με τους αλγορίθμους ΤΝ.

Ο φοιτητής καλείτε να συνεργαστεί με την ομάδα ώστε να προσφέρει (είτε σε συνέχεια του Open Source εργαλείου του Καναδά είτε σε δημιουργία νέας σελίδας ελέγχου) δυναμική σελίδα που θα παράγει το έγγραφο που θα ενημερώνει σχετικά με την παρεμβατικότητα του αλγορίθμου ΤΝ.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων (επιθυμητό)

Προαπαιτούμενες γνώσεις

JAVA , Python, Javascirpt (ανάλογα με το κομμάτι της διπλωματικής που θα αναλάβει)

Τύπος

Προγραμματιστική

ΕνδεικτικήΒιβλιογραφία:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4064091

Επικοινωνία: Βρεττός Μουλός (vrettos@mail.ntua.gr) (Γραφείο 1.13 στο Κτίριο Υπολογιστών - 1ος όροφος)

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)