ΕΦΑΡΜΟΓΗ RULES AS CODE ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση υπηρεσιών με μεθόδους «Κανόνες ως Κώδικας»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι Κανόνες ως Κώδικας (Rules as Code - RaC) είναι μια άτυπη μεθοδολογία που επανεξετάζει τη διαδικασία θέσπισης κανόνων και προτείνει οι νομοθέτες να δημιουργούν μια επίσημη εκδοχή κανόνων (π.χ. νόμοι και κανονισμοί) σε μορφή κώδικα, η οποία επιτρέπει στους κανόνες να γίνονται κατανοητοί και να εφαρμόζονται, με συνεπή τρόπο, από υπολογιστικά συστήματα. Σε απλουστευμένη μορφή οι Κανόνες ως Κώδικας είναι η διαδικασία συγκέντρωσης νομοθεσίας, κανονισμών και πολιτικών και μετατροπής τους σε κώδικα. Σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την υλοποίηση των Κανόνων ως Κώδικα, αλλά υπάρχουν και γλώσσες που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό, όπως επίσης και εφαρμογές low-code και no-code.

Στόχος της εργασίας είναι η περιπτωσιολογική μελέτη υλοποίησης υπηρεσιών, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο:

α) που θα παρέχει μεθόδους για την ενημέρωση φοιτητών δικαιούχων δωρεάν σίτισης. Η Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18.06.2012 (Φ.Ε.Κ. 1965) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης στους φοιτητές. Η ηλεκτρονική υπηρεσία που θα αναπτυχθεί, θα υλοποιήσει με μεθόδους Κανόνες ως Κώδικας τους όρους και τις προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και θα ενημερώνει για το εάν κάποιος είναι δικαιούχος δωρεάν σίτισης.

β) που θα παρέχει μεθόδους για την ενημέρωση αναφορικά με την χρονική διάρκεια φοίτησης. Οι Νόμοι 4957/2022 ΦΕΚ 141/τ.Α'/21.07.2022 και 4777/2021 ΦΕΚ 25/τ.Α'/ 17.02.2021 καθορίζουν θέματα σχετικά με διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση. Η ηλεκτρονική υπηρεσία που θα αναπτυχθεί, όπως και στην α) περίπτωση θα ενημερώνει για την καταληκτική ημερομηνία περάτωσης σπουδών.

Τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προβλέπονται ως εξής:

  • Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας.
  • Ανάλυση Νομοθεσίας για το επιλεγμένο αντικείμενο / μετατροπή σε ψευδοκώδικα
  • Επιλογή γλώσσας/ πλατφόρμας εργασίας.
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση API.
  • Υλοποίηση και δοκιμές υπηρεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

[1]. Micheler, E., Whaley, A. Regulatory Technology: Replacing Law with Computer Code. Eur Bus Org Law Rev 21, 349–377 (2020). https://doi.org/10.1007/s40804-019-00151-1
[2]. OECD Working Papers on Public Governance No. 42, Cracking the code: Rulemaking for humans and machines https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2022/03/rac-wp.pdf
[3]. Rules as Code: How Technology May change the Language in which Legislation is Written, and What it Might Mean for Lawyers of Tomorrow https://s3.amazonaws.com/us.inevent.files.general/6773/68248/1ac865f1698619047027fd22eddbba6e057e990e.pdf
[4]. Denis Merigoux, Nicolas Chataing, and Jonathan Protzenko. 2021. Catala: a programming language for the law. Proc. ACM Program. Lang. 5, ICFP, https://doi.org/10.1145/3473582
[5]. Πλατφόρμες: User Friendly Rules as Code on the Web https://www.blawx.com/ , OpenFisca https://openfisca.org/en/, DataLex https://www.datalex.org, Docassemble https://docassemble.org/, L4 DS https://github.com/smucclaw/dsl