Παρακολούθηση - Προώθηση Δικτυακής Κίνησης σε Γλώσσα Επεξεργασίας και Μεταγωγής Πακέτων P4 (Network Telemetry using P4)
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Ένα προγραμματιζόμενο περιβάλλον Software Defined Networking (SDN) χρησιμοποιεί λογισμικό (software) για την ανάπτυξη λειτουργιών ενός δικτύου σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή ανάπτυξη σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου. Σε αυτή την λογική η τεχνολογία Openflow ορίζει μόνο ένα API για την προώθηση ή μετατροπή των πεδίων των πακέτων Ethernet. Σε αυτή την λογική η διαχείριση τη σειράς επεξεργασίας ενός πακέτου χρειάζεται μια κρυμμένη λογική (embedded logic) που πρέπει να υλοποιήσει ο προγραμματιστής. Η τεχνολογία P4 ήρθε να διορθώσει το προηγούμενο πρόβλημα εισάγοντας μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τον ορισμό επεξεργασίας των πακέτων βασισμένη στo μοντέλο προώθησης πακέτων τύπου Match+Action. Η επεξεργασία πακέτων στην είσοδο ή/και την έξοδο των μεταγωγέων βασίζεται σε μια ακολουθία γράφου επεξεργασίας (parse graph) και δομών match+action. O parser χρησιμοποιεί δομές για την περιγραφή των επικεφαλίδων (headers), των πεδίων (fields) και των μεταδεδομένων (metadata). Υπάρχει δημόσια υλοποίηση του μεταγωγέα σε P4 βασισμένη σε Mininet για την δημιουργία τοπολογίας με μεταγωγείς και σταθμούς.

Το In-band Network Telemetry (INT) είναι μια νέα πρόταση για την παρακολούθηση των πόρων ενός μεταγωγέα σε γλώσσα Ρ4 π.χ. queue size, link utilization, και queuing latency. Ο στόχος της διπλωματικής είναι παρακολούθηση της ποιότητας δικτύου ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών με τρόπο αντίστοιχο του Sflow (ACL sampled flow). Το Sflow παίρνει πακέτα από την κίνηση του δικτύου και τα στέλνει σε ένα συλλέκτη(collector). Στην παρούσα διπλωματική θα αναπτυχθεί το ΙΝΤ-ACL ώστε ο διαχειριστή/χρήστης να μπορεί να ορίζει μέσω ACL τα πακέτα που θα δειγματοληπτηθούν/μετρηθούν.

Συνοπτική Περιγραφή

Σχηματική αναπαράσταση

Υλικό για άλλα σχετικά θέματα 2017-2018