Αυτόματη δημιουργία τεστ αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής από οντολογική γνώση
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης

Περιγραφή

Η οντολογική γνώση πεδίου περιγράφει με τυπικό τρόπο ένα γνωστικό αντικείμενο, διατυπώνοντας σε έναν αυστηρό τυπικό φορμαλισμό τους περιορισμούς που διέπουν τις οντότητες που απαντώνται στο πεδίο αυτό. Επιπλέον, η σύνδεση οντολογιών με βάσεις δεδομένων, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τις στατιστικές ιδιότητες των δεδομένων αυτών, δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα για διατύπωσή τους σε όρους της οντολογίας. Μία σημαντική εφαρμογή που θα μπορούσε να εκμεταλευτεί τη δυνατότητα αυτή είναι η αυτόματη δημιουργία οργανωμένων τεστ αξιολόγησης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα τεστ αυτά μπορούν να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας, ώστε να απευθύνονται στο κατάλληλο σώμα εκπαιδευόμενων.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα αυτόματης δημιουργίας ενός συνόλου ερωτήσεων, διαφόρων κατηγοριών που θα υποστηρίζουν τη δημιουργία τέτοιων τεστ αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό θα μελετηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων που θα παράγονται και θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν οι αλγόριθμοι αυτόματης εξαγωγής τους από μία οντολογικής γνώση και τα αντίστοιχα δεδομένα.