Υλοποίηση​ ​Learning​ ​Analytics​ ​σε​ ​Πολυμεσική​ ​Πλατφόρμα​ ​Μάθησης
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Με τον όρο​ ​Learning Analytics​ ​ορίζεται η μέτρηση, συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν σε τελικούς χρήστες - μαθητές ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες - διδάσκοντες.

Το Experience API (ή xAPI) επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το ευρύ φάσμα εμπειριών ενός ατόμου (online και offline) κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καταγράφει δεδομένα, σε απλή μορφή, σχετικά με τις δραστηριότητες ενός ατόμου ή ακόμα και μίας ομάδας. Ετερογενή συστήματα (πλατφόρμες e-Learning όπως το Moodle, Blackboard και συστήματα διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress) είναι σε θέση να επικοινωνούν με ασφάλεια καταγράφοντας και μοιράζοντας αυτή τη ροή των δραστηριοτήτων με χρήση του απλού λεξιλογίου του xAPI.

Ζητούμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη νέων και η βελτίωση υφιστάμενων λύσεων πολυμέσων μέσω των οποίων εφαρμόζεται το x-API (JW player x-API, WP x-API κλπ), με στόχο την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης λύσης learning analytics προσαρμοσμένη σε ένα εργαλείο συγχρονισμού περιεχομένου (SeLCont). Τα βήματα της διπλωματικής αφορούν σε:

  • Μελέτη σύγχρονων τεχνολογιών ανάπτυξης πολυμεσικού περιεχομένου
  • Υλοποίηση του x-API στα πλαίσια ενός εργαλείου συγχρονισμού περιεχόμενου βασισμένο στο WordPress
  • Εγκατάσταση πλατφόρμας LRS (Learning Record Store) σε εξοπλισμό (VM) του εργαστηρίου και αναγκαίες ρυθμίσεις του Web Server
  • Ανάλυση της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών σε πραγματικά δεδομένα

Συνοπτική Περιγραφή

Σχηματική αναπαράσταση

Υλικό για άλλα σχετικά θέματα 2017-2018