Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων


Κωδικός 114
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας, Ιωάννης Ψαρράς, Μαρία Φλουρή (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Εισαγωγή στα συστήματα λήψης αποφάσεων. Aρχιτεκτονική και μοντέλα συστημάτων λήψης αποφάσεων. Μοντέλα λήψης αποφάσεων. Αναγκαιότητα και τεχνικές υποστήριξης αποφάσεων. Βασικές έννοιες πολυκριτηριακής ανάλυσης. Διαμόρφωση του συνόλου των κριτηρίων απόφασης. Ο ρόλος και το σύστημα προτίμησης του αποφασίζοντα. Το σύνολο των ικανών λύσεων. Η βέλτιστη λύση. Ταξινόμηση μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης. Μέθοδοι ανάλυσης προβλημάτων με διακριτό σύνολο δυνατών επιλογών. Μέθοδοι που στηρίζονται στη θεωρία της χρησιμότητας. Μέθοδοι πολυκριτηριακής ιεράρχισης. Μέθοδοι ανάλυσης προβλημάτων με συνεχές σύνολο δυνατών επιλογών. Τεχνικές προσδιορισμού και επιλογής ικανών λύσεων. Τεχνικές ανάλυσης αντιθέσεων μεταξύ των κριτηρίων απόφασης. Αλληλεπιδραστικές μέθοδοι προσδιορισμού λύσης βέλτιστου συμβιβασμού. Βασικές έννοιες συστημάτων υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων. Τεχνικές διαχείρισης αντιθέσεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Εφαρμογές πολυκριτηριακών συστημάτων υποστήριξης απόφασης σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.