Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών


Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη εισαγωγή των σπουδαστών στις θεμελιώδεις έννοιες και μεθόδους της Πληροφορικής, σε όλο το φάσμα, από τη θεωρία μέχρι τις εφαρμογές. Αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες. Θεωρία: υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα, αποδοτικότητα αλγορίθμων, μοντελοποίηση υπολογισμού: αυτόματα, μηχανές Turing, μηχανές τυχαίας προσπέλασης (RAM), τυπικές γλώσσες και γραμματικές, λογική για την επιστήμη των υπολογιστών. Αλγόριθμοι: τεχνικές και στρατηγικές, αριθμητικοί υπολογισμοί, αλγόριθμοι γράφων και δικτύων, επεξεργασία κειμένου, κωδικοποίηση, κατακερματισμός (hashing). Λογισμικό και Υπολογιστικά Συστήματα: αρχιτεκτονικές Von Neumann, Dataflow, Harvard, προγραμματισμός σε Assembly, λογισμικό συστήματος (λειτουργικά συστήματα, μεταγλωττιστές), παράλληλα/κατανεμημένα συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα. Εφαρμογές: βάσεις δεδομένων, κρυπτογραφία, ψηφιακά νομίσματα, υπολογιστική βιολογία, κοινωνικά δίκτυα.